URBAN NORM

Normer styr samhället och urban norm handlar om hur platser, och därmed de människor som bor och verkar på dessa platser, värderas olika. Den urbana normen, gör sig ständigt påmind genom hela samhällsapparaten, från nationell till superlokal nivå, såväl inom politiken som i medier och människor emellan.

Urban norm handlar om maktstrukturer där staden har tolkningsföreträde, agerar utgångspunkt och ses som det eftersträvansvärda. Resultatet blir att allt ”utanför” staden ses som perifert, avvikande och mindre värdefullt. Det är den urbana normen som ger landsbygderna etiketter som avbefolkade, bidragsberoende, bakåtsträvande och tärande. Samtidigt tillskrivs staden egenskaper som nytänknade, inkluderande, mångfaldsberikad och en plats för investeringar. Det här behöver ändras eftersom den urbana normen:

  • skapar en osann bild av samhället 
  • påverkar människors självbild och självkänsla negativt
  • omöjliggör (oftast offentliga) satsningar där de mest behövs
  • subventionerar stadens ohållbara levnadssätt och uppbyggnad